Sunday 2010, December 26

December 26, 2010  
Filed under Memory Verse

2 Thessalonians 2:16-17 (ESV)
Now may our Lord Jesus Christ himself, and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word.

2 Tesaloniceni 2:16-17 (Romanian)
16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne -a iubit şi ne -a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică şi o bună nădejde,
17. să vă mîngîie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvînt bun!

Sunday 2010, December 19

December 19, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 10:18-20 (ESV)
and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. When they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you.

Matei 10:18-20 (Romanian)
18. Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor.
19. Dar, cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi, gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela;
20. fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

Sunday 2010, December 12

December 12, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:26-27 (ESV)
And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.”

Matei 7:26-27 (Romanian)
26. Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vînturile, şi au izbit în casa aceea: ea s’a prăbuşit, şi prăbuşirea i -a fost mare.”

Sunday 2010, December 05

December 5, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:24-25 (ESV)
“Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock.

Matei 7:24-25 (Romanian)
24. De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stîncă.
25. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vînturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s’a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stîncă.

Sunday 2010, November 28

November 28, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:22-23 (ESV)
On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.’

Matei 7:22-23 (Romanian)
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N’am proorocit noi în Numele Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23. Atunci le voi spune curat: “Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.”

Sunday 2010, November 21

November 21, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:21 (ESV)
“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.

Matei 7:21 (Romanian)
21. Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Sunday 2010, November 14

November 14, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:17-20 (ESV)
So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits.

Matei 7:17-20 (Romanian)
17. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
18. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
19. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc.
20. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Sunday 2010, November 07

November 7, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:15-16 (ESV)
“Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles?

Matei 7:15-16 (Romanian)
15. Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori.
16. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini?

Sunday 2010, October 31

October 31, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:13-14 (ESV)
“Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few.

Matei 7:13-14 (Romanian)
13. Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea.
14. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află.

Sunday 2010, October 24

October 24, 2010  
Filed under Memory Verse

Matthew 7:9-12 (ESV)
Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him! “So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.

Matei 7:9-12 (Romanian)
9. Cine este omul acela dintre voi, care, dacă -i cere fiul său o pîne, să -i dea o piatră?
10. Sau, dacă -i cere un peşte, să -i dea un şarpe?
11. Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
12. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Next Page »